Spring naar de inhoud

Privacyverklaring

De Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid – VNA – hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VNA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming. Als fanfare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het contactformulier.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door VNA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen – toestemming betrokkene.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:
• persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres en e-mailadres;
• persoonlijke kenmerken zoals geslacht en geboortedatum.
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen – verwerkers – maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier – schriftelijk – toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
VNA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Alle persoonsgegevens van sympathisanten worden verwijderd op hun verzoek of worden maximaal drie jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens – of een deel hiervan – door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voor wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring
VNA kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15 juni 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Gebruik het contactformulier en stuur ons een bericht indien u deze wilt raadplegen.