De Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid – VNA – hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en wil dat je privacy gerespecteerd wordt. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij stellen alles in het werk om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VNA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming. Als fanfare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt of contact met ons wil opnemen, dan kun je dit via het contactformulier.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door VNA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen – toestemming betrokkene.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en opslaan:
• persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres en e-mailadres;
• persoonlijke kenmerken zoals geslacht en geboortedatum.
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen – verwerkers – maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
VNA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Alle persoonsgegevens van sympathisanten worden verwijderd op hun verzoek of worden maximaal drie jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Uw rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kunt opnemen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens – of een deel hiervan – door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voor wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring
VNA kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15 juni 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Gebruik het contactformulier en stuur ons een bericht indien je deze wil raadplegen.